Nasza Świetlica

Witamy w naszej świetlicy!

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:30 – 17:00, wyłączając okres ferii zimowych, czas wakacji i przerw świątecznych. Uczęszczają do niej uczniowie klas: I – VI.

Główną salą świetlicową jest sala 112 na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze mamy do dyspozycji także sale: 101 i 119B. Po lekcjach zajęcia świetlicowe odbywają się także w różnych salach lekcyjnych na pierwszym oraz na drugim piętrze.

   W świetlicy szkolnej organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, a także odnajdujące w uczniach to, co w nich jest najcenniejsze- ich talenty.Wśród tych zajęć można wymienić: zajęcia teatralne, plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, zajęcia z logorytmiki i nauki języka rosyjskiego, jak również zajęcia taneczno-ruchowe.

Zajęcia teatralne oraz taneczno-ruchowe wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Podobnie jak zajęcia teatralne, również i tworzenie prac plastycznych uaktywnia wyobraźnię oraz daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
Mając na uwadze jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, pragniemy zachęcić uczniów, uczęszczających do świetlicy, do poszerzania takiej wiedzy o język rosyjski.

Na zajęciach muzycznych nauczyciele rozwiązują z dziećmi zagadki muzyczne, śpiewają piosenki, ćwiczą pląsy przy muzyce i grają na instrumentach. W ramach zajęć z logorytmikidzieci bawią się łamańcami językowymi, grają na bum bum rurkach, śpiewają, a także uczą się grać na dzwonkach chromatycznych.

      W trakcie zajęć przyrodniczych uczniowie zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Podczas oglądania filmów przyrodniczych i pogadanek z nauczycielem, dzieci poznają wnikliwie świat przyrody.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się także pogadanki, rozmowy kierowane, gry i zabawy edukacyjne, dające przykłady w jaki sposób możemy pomagać słabszym (tematy m.in. o wolontariacie) i co to znaczy być dobrym dla innych. Uczniowie spędzają czas na zajęciach w kącikach zainteresowań (np. kącik czytelniczy) i podczas zabaw swobodnych.

Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomocw odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, organizowanych przez szkołę i inne szkoły czy też instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Szczególną uwagę zwracamy na:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
    i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
  • rozwijanie samodzielności.
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi

Brak możliwości komentowania