REGULAMIN LIGI KLAS

REGULAMIN LIGI KLAS

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU

ZAKRES I TERMINY WSPÓŁZAWODNICTWA

pobierz w formie pliku kliknij LIGA 2018

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZADANIE TERMIN FORMA

ZADANIA

OPIEKUNOWIE
Wyłonienie klasowego koordynatora LIGI KLAS IX  konkurs/głosowanie klasowe  opiekunowie LIGI KLAS
 Śpiewam o wolności… X  śpiewnik nauczyciele/wychowawcy/rodzice
Piękna moja Polska XI plakat nauczyciele/wychowawcy/rodzice
Najpiękniejsza świąteczna dekoracja klasy XII dekoracja klasy

 

nauczyciele/wychowawcy/rodzice

 

Gdyby miłość była osobą,…

 

I/II charakterystyka/portret nauczyciele/wychowawcy/rodzice
Tak widzę moją szkołę…

 

III

 

fotografia nauczyciele/wychowawcy/rodzice

 

Co zrobić, by Ziemi żyło się lepiej? IV prezentacja multimedialna nauczyciele/wychowawcy/rodzice
Koordynator nad koordynatorami V test opiekunowie LIGI KLAS
Uroczysty apel, ogłoszenie wyników

NAGRODA!

VI

 

Apel, wycieczka zwycięzców opiekunowie LIGI KLAS

 

Punktacja:

Miejsce I      5 pkt

Miejsce II     3 pkt

Miejsce III    2 pkt

Miejsce IV   1 pkt

 

O pkt punktów otrzymuje klasa, która nie oddała zadania w wyznaczonym przez opiekuna LIGI KLAS w terminie.

 

 

Dodatkowe punkty przyznawane będą za:

 

 1. ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW W ŻYCIE SZKOŁY

– wolontariat

– samorząd szkolny

– inne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Punkty w tej kategorii (od 0 do 4) przyznają opiekunowie Ligi Klas w porozumieniu z wychowawcą dwa razy w roku szkolnym (na zakończenie półrocza i roku szkolnego).

 

 1. FREKWENCJĘ

Wychowawca każdej klasy w pierwszym tygodniu każdego miesiąca oddaje koordynatorom LIGI KLAS sprawozdanie zawierające informacje o frekwencji klasy.

Punktacja:

 -1pkt, gdy nastąpił spadek frekwencji w porównaniu z poprzednim miesiącem

  0pkt, gdy nie nastąpił wzrost frekwencji w porównaniu z poprzednim miesiącem

  1pkt, gdy nastąpił wzrost frekwencji w porównaniu z poprzednim miesiącem

 

 1. INDYWIDUALNE BĄDŹ ZESPOŁOWE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PRZEDMIOTWYCH

Punktacja:

Miejsce I    4 pkt

Miejsce II   3 pkt

Miejsce III    2 pkt

Miejsce IV     1 pkt

Punkty w tej kategorii przyznaje nauczyciel prowadzący w porozumieniu z wychowawcą.

 1. INDYWIDUALNE BĄDŹ ZESPOŁOWE OSIĄGNIĘCIA W ZEWNĘTRZNYCH KONKURSACH

        PRZEDMIOTOWYCH

Punktacja:

Miejsce I    5  pkt

Miejsce II   4  pkt

Miejsce III   3  pkt

Miejsce IV   2 pkt

Punkty w tej kategorii przyznają opiekunowie Ligi Klas w porozumieniu z wychowawcą.

 

 1. ŚREDNIĄ KLASY

Punktacja:

-5 pkt, gdy nastąpił spadek średnich w porównaniu z poprzednim semestrem zimowym/letnim

0 pkt,  gdy  nie nastąpił ani wzrost, ani spadek średnich w porównaniu z poprzednim semestrem zimowym/letnim

5 pkt,  gdy nastąpił wzrost średnich w porównaniu z poprzednim semestrem zimowym/letnim

 

Klasy czwarte oceniane będą w skali od 0 do 3 pkt na podstawie rankingu w pierwszym półroczu. Na zakończenie roku szkolnego ich średnie będą porównane z semestrem zimowym i ocenione  wg skali –5, 0 lub 5 pkt.

Punkty w tej kategorii przyznają wychowawcy na koniec każdego semestru.

 

 1. LICZBĘ OCEN CELUJĄCYCH

Punktacja:

1 –  5  ocen celujących               1 pkt

6 –  11  ocen celujących              2 pkt

powyżej 12 ocen celujących       3 pkt

Punkty w tej kategorii przyznaje wychowawca.

 1. DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK I WYSTRÓJ SALI LEKCYJNEJ

Punktacja:

Miejsce I       4 pkt

Miejsce II     3 pkt

Miejsce III    2 pkt

Miejsce IV   1 pkt

Punkty w tej kategorii przyznają koordynatorzy LIGI KLAS raz w miesiącu.

 

 1. REPREZENTOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ZADANIACH NIEOBJĘTYCH REGULAMINEM LIGI KLAS

Punktacja:

Miejsce I       4 pkt

Miejsce II     3 pkt

Miejsce III    2 pkt

Miejsce IV   1 pkt

Punkty w tej kategorii przyznają koordynator LIGI KLAS  w porozumieniu z wychowawcą.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie indywidualne i zespołowe sukcesy czy działania uczniów winny być odpowiednio udokumentowane.
 2. Obowiązkiem każdej klasy czwartej jest wyłonienie we wrześniu 2018r. koordynatora/koordynatorów, który współpracować będzie z panią Aleksandrą Kryzar.

Do obowiązków koordynatora należy przekazywanie informacji o podjętych działaniach, motywowanie zespołu klasowego do czynnego udziału w działaniach LIGI KLAS oraz nadzorowanie prawidłowości przeliczania punktów.

 1. Informacje o sukcesach klas, które wpłyną do koordynatorów, po podliczeniu punktów za dany miesiąc, będą uwzględniane w kolejnym miesiącu.
 2. Sukcesy, akcje i wszelkie działania klas i pojedynczych uczniów będą promowane, upubliczniane na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej  Szkoły Podstawowej nr 4.

opiekun Ligi Klas – Aleksandra Kryzar

przedstawiciele SU zaangażowani w projekt – Aleksandra Węclewska, Maksymilian Adamczyk

Brak możliwości komentowania.