Klasy pierwsze z innowacją pedagogiczną – programem własnym p. Małgorzaty Przysłup

Klasy pierwsze z innowacją pedagogiczną – programem własnym p. Małgorzaty Przysłup pt.: „Jestem Wrocławianinem. Jestem Dolnoślązakiem.”

W roku szkolnym 2021/2022 będą trzy klasy pierwsze z innowacją pedagogiczną.

Jest nią program edukacji regionalnej przystosowany do klas młodszych. Program będzie trwał przez trzy lata. Ideą przewodnią programu jest ukazanie scalonego obrazu regionu przy wykorzystaniu wielokierunkowej działalności uczniów. Tematyka dotyczy dziecka i jego funkcjonowania w szkole oraz w najbliższym środowisku lokalnym. Uczeń poznaje świat przyrody, elementy kultury materialnej i duchowej, wzorce zachowań w różnych sytuacjach, tradycje i zwyczaje. Treści programu mają układ spiralny, szczególnie przydatny w kształceniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, gdyż umożliwiają wielokrotne powroty do ukazywanych treści, ale w bogatszej i bardziej rozwiniętej formie.

Oto niektóre cele edukacyjne programu:

– poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu;

– kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego oraz poczucia tożsamości narodowej;

– rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej, lokalnej;

– wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych;

– rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach i aspektach kultury ( teatr, plastyka, muzyka, itp.);

– osiągnięcie wielostronnego rozwoju poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z programem (jęz. angielski, kodowanie na dywanie, gry matematyczno-logiczne, szachy, nauka jazdy na rolkach, gimnastykę z elementami kinezjologii, nauka lub doskonalenie umiejętności pływania) oraz w wycieczkach w ramach lekcji, jak i podczas wyjazdów weekendowych;

– wzmacnianie odporności emocjonalnej oraz pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań wymagających wysiłku intelektualnego i radzenia sobie z nim, z jednoczesną świadomością, że błędy nieodłącznie towarzyszą uczeniu się;

– rozwijanie aktywności społecznej poprzez czerpanie zadowolenia ze współpracy z innymi i dla innych;

– itd.

Program napisany przeze mnie jest zgodny z przyjętą przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Podstawą programową” rozszerzoną o:

– wielokrotne sesje czytania bitów (wyrazowych, wyrażeniowych, zdaniowych, ortograficznych);

– tworzenie tekstów – pisanie i realizacja plastyczna kroniki klasowej;

– zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe kształtujące rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, tak ważne dla tego okresu rozwoju dziecka;

– zajęcia z czytelnictwa;

– itd.

Rodziców chętnych do kształcenia dziecka tym programem, zapraszam do kontaktu mailowego z sekretariatem szkoły. Wystarczy e-mail o treści:

Wyrażam chęć i zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ……………………. w programie „Jestem Wrocławianinem. Jestem Dolnoślązakiem”.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 75 uczniów.

Nauczyciele pracujący tym programem w klasach pierwszych to:

p. Małgorzata Przysłup, p. Marzena Młodowska, p. Magdalena Cisakowska.

Kontakt z Fundacją „Nasz świat” prowadzącą zajęcia pozalekcyjne wspierające wielostronny rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym:

p. Sylwester Borkowski tel. +48 601 070 731;

e-mail: biuro@fundacjanaszswiat.pl

Cały program będzie dostępny do wglądu w szkolnej bibliotece.

Małgorzata Przysłup

Brak możliwości komentowania.