Przetarg na usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Szkoła Podstawowa nr 4  

we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.:

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających

do Szkoły Podstawowej nr 4  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

Załączniki:

Ogłoszenie na usługi społeczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty edytowalny

Umowa najmu lokalu

Zał. 8do SIWZ wzór umowa usługi

Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci

Zał. do SIWZ -10_zalecenia szczegółowe do surowców

Zał. nr 11 – jadlospisy dla-szkół podstawowych

Brak możliwości komentowania.