DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Adres url: https://sp4-wroclaw.pl/

Data publikacji: 2021-03-16

Data aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 2. brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
 3. filmy  nie posiadają  audiodeskrypcji,
 4. utrudniona jest obsługa kluczowych funkcji serwisu za pomocą klawiatury, w tym niektórych obszarów menu

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres:  Agnieszka.Chudoba@wroclawskaedukacja.pl

Wyłączenia:

 1. mapy;
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. treści będące w posiadaniu SP4, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której SP4 nie jest uprawniony;
 4. treści prezentujące materiały archiwalne, materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 5. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji  albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

  są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr  4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, 53-140 Wrocław, tel. 71798-69-03 wew.100, mail: sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl

 1. Dojście do budynku bez różnic wysokości, nawierzchnia umożliwiająca poruszanie się na wózku.
 2. Wejście główne posiada stopień ograniczający dostęp do budynku. Po pokonaniu stopnia portiernia oraz parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach . Jest możliwość uzyskania informacji oraz wezwania odpowiedniej osoby w celu załatwienia  konkretnej sprawy. Od  parteru prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również wejścia boczne ze schodami bez podjazdu.
 3. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do szkoły) pozostawić na portierni następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia.
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 zlokalizowana jest na pięciu poziomach (przyziemie, parter/wyższy parter, I , II i III piętro) połączonych ze sobą schodami. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia oprócz parteru  są niedostępne. W budynku nie ma działających  wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na wyższym parterze. Brak dostępu do tych pomieszczeń dla osób na wózkach . Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika .
 5.  Jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika .
 7. Możliwy kontakt telefoniczny, mailowy, poczta tradycyjną
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Informacja może być przekazywana przy wejściu lub za pośrednictwem osoby dyżurującej wezwana osoba kompetentna do załatwienia  konkretnej sprawy.
 11. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Agnieszka Chudoba, e-mail: Agnieszka.Chudoba@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 03 wew.110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Brak możliwości komentowania.