Klasy z programem własnym pt. „Jestem Wrocławianinem. Jestem Dolnoślązakiem”, prowadzonym jako innowacja pedagogiczna

Po udanej, trzyletniej realizacji programu „Mali Zdobywcy Korony Sudetów Polski”,
w zeszłym roku ruszył nowy program pt.: „Jestem Wrocławianinem. Jestem
Dolnoślązakiem”. Realizowały go z pozytywną energią klasy: 1b, 1c, 1f, 2b i nadal
kontynuują jego realizację.
Ponieważ jest spore zainteresowanie tym programem, będzie on wdrożony również
w nowym 2022 / 2023 roku szkolnym, o czym mówione było podczas czerwcowego
spotkania z Państwem (program w nadchodzącym roku szkolnym będzie realizowała jedna klasa pierwsza – 1e). Z uwagi na wiele pytań płynących od Rodziców do sekretariatu
szkoły, przybliżę nieco Państwu zamysł tego programu.
Opracowany program edukacji regionalnej znacznie wykracza poza jego treści
w podstawie programowej. Ideą przewodnią jest tu ukazanie scalonego obrazu regionu przy
wykorzystaniu wielokierunkowej działalności uczniów.
Treści programu mają układ spiralny, szczególnie przydatny w kształceniu dzieci
w młodszym wieku szkolnym, gdyż umożliwiają wielokrotne powroty do ukazywanych
treści, ale w bogatszej i bardziej rozwiniętej formie.
Tematyka dotyczy dziecka i jego funkcjonowania w szkole, w jego najbliższym
środowisku lokalnym. Dziecko poznaje świat przyrody, elementy kultury materialnej
i duchowej, wzorce zachowań w różnych sytuacjach, tradycje i zwyczaje.
Program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Jego realizacja przewidziana jest
w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i podczas jednego dnia miesiąca (wyjścia,
wycieczki).


CELE EDUKACYJNE PROGRAMU
Celami edukacji regionalnej jest:
– poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
– kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego,
regionalnego i poczucia tożsamości narodowej.
Szczegółowe cele kształcenia i wychowania:
– rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej,
klasowej, szkolnej, lokalnej;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionu
oraz jego tradycji;
-budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska i regionu;
-uwrażliwienie na wartości kulturowe wspólnoty lokalnej;
-kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony
tradycji;

-wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych, etnicznych i narodowych;
-kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się o regionie za pomocą
środków plastycznych, muzycznych i słownych;
-wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie kreatywnego
uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych;
-rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach
i aspektach kultury (teatr, muzyka, plastyka itp.);
– osiągnięcie wielostronnego rozwoju poprzez aktywny udział w zajęciach
pozalekcyjnych oraz w wycieczkach w ramach lekcji ;
– nabycie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną i planem miasta;
– umiejętność rozróżniania podstawowych znaków drogowych i turystycznych,
stosowanie przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach publicznych
oraz przestrzeganie zasad zachowania się w środkach transportu zbiorowego;
– wzmacnianie odporności emocjonalnej oraz pozytywnej motywacji do
podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego i radzenia sobie z nim,
z jednoczesną świadomością, że błędy nieodłącznie towarzyszą uczeniu się;
– rozwijanie aktywności społecznej poprzez czerpanie zadowolenia ze współpracy
z innymi i dla innych;
– zdobycie umiejętności: zachowania się na szlakach turystycznych, w razie potrzeby
udzielenia sobie pierwszej pomocy oraz powiadomienia odpowiednich służb,
otwartości na niesienie pomocy innym z równoczesnym zadbaniem o własne
bezpieczeństwo;
– pokazanie rodzicom i samym sobie, że staramy się być coraz bardziej samodzielni
i potrafimy zaplanować, jakie ubrania i jaki prowiant zabrać na wyprawę oraz
do szkoły, uwzględniając warunki pogodowe i zdrowe produkty spożywcze;
– dążenie do roli kreatywnego i refleksyjnego ucznia.
Celem programu jest wyzwolenie pokładów pozytywnych możliwości
emocjonalnych i intelektualnych u dzieci, prowadzących do harmonii z ludźmi,
przyrodą, a przede wszystkim z sobą.


PROPONOWANE SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
Materiał zawarty w programie edukacji regionalnej realizowany będzie przez:
– wycieczki tematyczne z przewodnikiem,
– spacery po mieście i gry miejskie,

– zajęcia muzealne,
– spotkanie z ciekawymi ludźmi,
– korzystanie z portalu www.regiopedia.pl oraz www.gov.pl
– zajęcia zintegrowane w szkole,
– wycieczki szlakiem wież widokowych, ciekawych szczytów lub zamków i pałaców Dolnego
Śląska.


UWAGI KOŃCOWE:
Program może być zmieniany. Trudno bowiem ocenić poziom intelektualny, zdolności,
pracowitość, aktywność i osiągnięcia kandydatów do klas pierwszych, realizujących opisany
wyżej program. Należy więc założyć, że program jest ramowy, z dużą tolerancją do zmian
i przesunięć w kolejności tematów oraz zajęć pozalekcyjnych. Program nie nadaje się dla
dzieci z dużą nadpobudliwością ruchową, bowiem ciągła stymulacja dziecka, może je
przeciążyć i spowodować zachowania agresywne. Nauczyciel musi obserwować swoich
uczniów i reagować wspólnie z rodzicami w trudnych dla dziecka sytuacjach.
Pełna realizacja programu wiąże się więc z kosztami ponoszonymi przez Rodziców,
a dotyczącymi wyjść, wycieczek, spotkań, dodatkowych zajęć.
Cały program dostępny będzie w naszej, szkolnej bibliotece, do wglądu w czytelni.


Małgorzata Przysłup

Brak możliwości komentowania.