Nasza Świetlica

Witamy w naszej świetlicy!

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:30 – 17:00, wyłączając okres ferii zimowych, czas wakacji i przerw świątecznych. Uczęszczają do niej uczniowie klas: I – V.

Główną salą świetlicową jest sala 112 na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze mamy do dyspozycji także sale: 101, 102 i 119B, jak również na drugim piętrze salę 242.

Po lekcjach zajęcia świetlicowe odbywają się także w różnych salach lekcyjnych na pierwszym oraz na drugim piętrze.

W świetlicy szkolnej organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, a także odnajdujące w uczniach to, co w nich jest najcenniejsze- ich talenty. Wśród tych zajęć można wymienić: zajęcia teatralne, plastyczne, manualne, przyrodnicze, muzyczne, zajęcia sportowe, językowe (na bazie języka angielskiego i języka niemieckiego, język hiszpański),  jak również zajęcia taneczno-ruchowe. Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w seansach swoich ulubionych bajek i filmów. Niezwykle cennymi zajęciami są: matematyka na wesoło (gry matematyczno-logiczne), z elementami gier i zabaw karcianych, zajęcia rozwijające logiczne myślenie i przetwarzanie informacji, zajęcia z kodowania, gry i zabawy z elementami bajkoterapii. Podczas zajęć świetlicowych prowadzona jest także edukacja regionalna, związana z realizacją programu: „Jestem Wrocławianinem. Jestem Dolnoślązakiem”. Innowacją pedagogiczną są w tym roku zajęcia artystyczne, podczas których wykonywane są różne prace w myśl zasady zero waste, a także nowa tematyka zajęć świetlicowych to „Tajemnice zdrowego odżywiania”. Popularne są także codzienne zajęcia ruchowe/sportowe, czyli edukacja przez ruch z wykorzystaniem różnych metod.

Zajęcia teatralne, sportowe oraz taneczno-ruchowe (karaoke) wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Podobnie jak zajęcia teatralne, również i tworzenie prac plastycznych uaktywnia wyobraźnię oraz daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań.

Dla dzieci z Ukrainy z klasy przygotowawczej prowadzone są w ramach zajęć w świetlicy, zajęcia z języka polskiego.
           Mając na uwadze jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, pragniemy zachęcić uczniów, uczęszczających do świetlicy, do poszerzania takiej wiedzy na zajęciach językowych (język hiszpański).

Na zajęciach muzycznych nauczyciele rozwiązują z dziećmi zagadki muzyczne, śpiewają piosenki, ćwiczą pląsy przy muzyce i grają na instrumentach.

W trakcie zajęć przyrodniczych uczniowie zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Podczas oglądania filmów przyrodniczych i pogadanek z nauczycielem, dzieci poznają wnikliwie świat przyrody.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się także pogadanki, rozmowy kierowane, gry i zabawy edukacyjne, dające przykłady w jaki sposób możemy pomagać słabszym (tematy m.in. o wolontariacie) i co to znaczy być dobrym dla innych. Wychowankowie  świetlicy biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Uczniowie spędzają czas na zajęciach w kącikach zainteresowań (np. kącik czytelniczy) i podczas zabaw swobodnych.

Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, organizowanych przez szkołę i inne szkoły czy też instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Od roku szkolnego 2022/2023 świetlica szkolna wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Nauczyciele prowadzą kreatywne zajęcia, stosując pozyskane rzeczy, czego dowodem są relacje na stronie szkoły.

Szczególną uwagę zwracamy na:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

Brak możliwości komentowania.