ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE – „Usługi restauracyjne”

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 8971383551 Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 210-218 53-140 Wrocław
Tel. 71 7986903 wew. 100 Fax. Strona internetowa: www.sp4-wroclaw.pl e-mail: sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl Nr sprawy: US2/SP4/2017 Wrocław, 13.12.2017r.

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 02.01.2018r. do 21.06.2018r.
3. KRYTERIA OCENY OFERT. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 100 %.
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 210-218 w dacie, nie później niż dnia 20.12.2017r. do godz. 10:00 20. 5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2017r. do godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 210-218, Sekretariat.
UWAGA: WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

OGAOSZENIE-NA-USAUGI-SPOAECZNE.pdf

SIWZ sp4

Za1 do SIWZ – 1-6-formularz oferty-edytowalny

ZaB. do SIWZ – 9_dodatki+do+_ywno[ci+niewskazane+w+diecie+dzieci

ZaB. do SIWZ -10_zalecenia+szczegóBowe+do+surowców

ZaB. nr 11 – jadlospisy dla-szkóB podstawowych

Brak możliwości komentowania.