Regulamin Pracy Świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.


2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 •  organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.


1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-17.00 ( świetlica może być nieczynna w godzinach, w których nie będzie uczniów).
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zawierają procedurę odbioru dzieci ze szkoły. Karty są do pobrania w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły.

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5. W przypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach i rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia numerami telefonów , nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w świetlicy 15 minut. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

 • do przedstawiania swoich problemów wychowawcy świetlicy i uzyskanie pomocy, wyjaśnienie, odpowiedzi,
 • do udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców i współdziałania w podjętych zadaniach oraz udziału w imprezach ogólnoszkolnych,
 • do rozwijania swoich zainteresowań i przedstawiania ich grupie oraz wychowawcom,
 • do poszanowania własnej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony innych osób,
 • do rzetelnej, sprawiedliwej oceny swojego zachowania (zgodnie z przyjętym systemem wychowawczym) i ocenę swej pracy przez grupę oraz wychowawców,
 • do korzystania z wyposażenia świetlicy,
 • do korzystania z pomocy pielęgniarki – w razie potrzeb,
 • najmłodsi uczniowie mają prawo do szczególnej opieki zarówno ze strony wychowawców, jak i starszych kolegów.

2. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Do obowiązków ucznia – wychowanka świetlicy należy:

 • zmieniać obuwie,
 • nie opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy,
 • nie wychodzić do domu bez osoby dorosłej lub pisemnej zgody rodziców,
 • nie biegać po korytarzu podczas wychodzenia do toalety,
 • pamiętać o swoich dyżurach i słuchać poleceń innych dyżurnych,
 • pamiętać o używaniu słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, „dzień dobry”, „do widzenia”,
 • nie używać brzydkich słów i odnosić się do innych z szacunkiem,
 • bawić się ze wszystkimi dziećmi zgodnie i spokojnie oraz pomagać sobie nawzajem,
 • szanować zabawki i odkładać je na miejsce po zakończonej zabawie,
 • dbać o wystrój świetlicy i nie niszczyć dekoracji,
 • brać czynny udział w zajęciach świetlicowych,
 • nie siadać i nie bawić się na parapetach,
 • nie wychodzić na ulicę podczas zabaw na boisku szkolnym,
 • trzymać się w zwartej grupie w czasie spaceru, wycieczki lub wyjścia poza obręb budynku szkolnego,
 • zachowywać się kulturalnie podczas posiłku, a po zjedzeniu posprzątać po sobie,
 • otaczać opieką młodsze koleżanki i kolegów,
 • szanować godność, dobre imię i własność pozostałych osób.
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek np. plan lekcji, naklejka, zabawka, słodycze.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście),
korespondencja z rodzicami, rozmowy telefoniczne.

2. Rodzice mogą przekazać dobrowolną opłatę za korzystanie ze świetlicy – w wysokości ustalonej przez Dyrektora Szkoły. Pieniądze przeznaczone są na materiały papiernicze, plastyczne i pomoce dydaktyczne.

Obowiązuje od dnia 03.09.2018r.

Brak możliwości komentowania.